Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

IMServ The Netherlands B.V.
Gebruiksvoorwaarden
Datum van publicatie: 20 August 2020

Wanneer u verbinding maakt met of toegang heeft tot deze website, komt u overeen gebonden te zijn aan onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden, evenals de specifieke voorwaarden die op bepaalde pagina’s van deze site worden vermeld, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze site onmiddellijk te verlaten.

Tenzij anders is vermeld zijn deze website, de content ervan, en de domeinnaam en URL’s:
https://www.imserv.nl

het exclusieve eigendom van:
IMServ The Netherlands BV.
Taurusavenue 133
2132 LS Hoofddorp
The Netherlands
CCI 76542955.

IMServ NL is een volledige dochteronderneming van IMServ Europe Limited (www.imserv.com).

1. Doel van deze website:
Deze website, evenals de content, inclusief alle informatie, tekst, grafische en andere afbeeldingen, hyperlinks en ander materiaal, zijn bedoeld om algemene informatie over IMServ NL te geven.

2. Handelsmerk en auteursrechtelijke informatie
Het IMServ NL merk en alle geregistreerde handelsmerken van IMServ die vermeld worden op deze website, zijn het exclusieve eigendom van IMServ NL en haar dochterondernemingen. Zij mogen niet voor enig doel worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar. Deze website en content ervan worden beschermd onder de wetgeving inzake auteursrechten die teksten, tekeningen en modellen betreft, evenals door het merkenrecht. U komt overeen dat u deze website of de content ervan noch geheel noch gedeeltelijk voor andere dan voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik op enig medium zult reproduceren zonder schriftelijke toestemming van IMServ NL. U komt tevens overeen om geen hyperlinks naar deze website of de content ervan aan te maken. IMServ NL verleent geen recht of licentie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de website of de content ervan, behoudens voor een niet-exclusieve licentie om deze voor eigen risico te raadplegen op een “as is” basis. Alle andere rechten zijn voorbehouden.

IMServ NL doet geen uitspraken over en geeft geen verklaringen af met betrekking tot de handelsmerken van derden, die eigendom zijn van hun respectieve eigenaars.

Neem voor meer informatie contact:
contactus@imserv.nl

3. Links naar andere websites
Deze website kan links naar andere websites bevatten, die uitsluitend voor uw gemak zijn bedoeld en geen onderschrijving van de content van deze andere websites door IMServ NL inhouden. IMServ NL is niet verantwoordelijk voor de content van enige andere websites en geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot andere websites of de content of materialen van dergelijke websites.

4. Actualisering van informatie
IMServ NL zal zich er redelijk voor inspannen om ervoor te zorgen dat deze website te allen tijde bereikbaar is. Het kan echter voorkomen dat u geen toegang kunt krijgen tot de site of toegangsproblemen ervaart vanwege technische problemen of tijdens onderhoudswerkzaamheden of upgrades. Hoewel IMServ NL er in alle redelijkheid zorg voor draagt dat de informatie op deze site up-to-date wordt gehouden, geeft zij daarnaast geen garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, voor de juistheid en volledigheid ervan.

De content van deze website en de websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op deze site kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gecorrigeerd, gewijzigd of bijgewerkt.

IMServ NL garandeert en verklaart niet dat deze website en de toegang ertoe veilig is, of dat haar website geen virussen of bugs bevat die beschadiging of verlies van gegevens kunnen veroorzaken. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens tegen virussen.

IMServ NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, speciale, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook en ongeacht de wijze van ontstaan, die voortvloeit uit uw gebruik van, of onvermogen om toegang te krijgen tot, de website.

5. Financiële informatie en informatie over de aandelenprijs
De via deze website verstrekte informatie is niet bedoeld en wordt niet geacht te zijn bedoeld als een aanbod, uitnodiging of aansporing om te investeren, of anderszins te handelen, in aandelen van IMServ NL of enige andere financiële instrumenten van welke aard dan ook die uitgegeven zijn door een vennootschap van IMServ NL, noch om enig advies of enige aanbeveling te geven of te vormen in verband met een investeringsbeslissing.

6. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
IMSERV NL ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGERLEI AARD DIE OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET OF VOORTVLOEIT UIT DEZE WEBSITE OF UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN EEN SITE OF RESOURCE VERBONDEN MET, VERMELD OP, OF BENADERD VIA DEZE WEBSITE, OF VOOR HET GEBRUIK OF DOWNLOADEN VAN, OF DE TOEGANG TOT, MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN OF SERVICES, MET INBEGRP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, VERLOREN BESPARINGEN OF VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF OVERIGE DATA, ZELFS ALS IMSERV NL UITDRUKKELJK IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE UITSLUITING EN AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP ALLE RECHTSVORDERINGEN, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIEËN.

7. Vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie
IMServ NL wenst geen vertrouwelijke of beschermde informatie van u te ontvangen via onze Website. Houd er rekening mee dat alle informatie of materialen die naar IMServ NL zijn verzonden, geacht worden NIET vertrouwelijk te zijn. Door IMServ NL informatie of materiaal te sturen, verleent u IMServ NL een onbeperkte, onherroepelijke licentie om deze materialen of informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen en door te zenden, verspreiden en u stemt er tevens mee in dat het IMServ NL vrij staat ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die u voor enig doel naar ons stuurt.

8. Kwesties met betrekking tot het rechtsgebied
Tenzij anders vermeld, worden de materialen op deze website uitsluitend gepresenteerd om IMServ NL producten te promoten. IMServ NL geeft geen verklaringen af dat materialen of producten die op de site zijn afgebeeld, geschikt of beschikbaar zijn op alle locaties.
Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlandse wet, zonder de beginselen van het conflictenrecht in acht te nemen. Indien een bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en zal deze geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle resterende bepalingen. Dit is de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en deze overeenkomst zal niet worden gewijzigd, tenzij dit schriftelijk geschiedt met ondertekening door beide partijen.